Informació General

En aquesta pàgina es fan públiques les diverses convocatòries de procés de selecció lliure que s'ofereixen des de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

En tots els processos oberts cal emplenar l'imprès de sol·licitud a les proves selectives, que es pot descarregar en aquesta pàgina o es pot sol·licitar en qualsevol de les Seus de la FNMT-RCM.

Imprès de sol·licitud d'admissió a proves selectives (PDF - 25 KB) | (DOC - 36 KB)

A continuació es proposa un model, plantilla, d'escrit d'esmena o al·legació. Aquesta proposta es podrà descarregar en aquesta pàgina o sol·licitar a qualsevol de les seus de l'FNMT-RCM.

Proposta d'imprès d'Escrit d'esmena o al·legació (PDF - 29 KB) | (DOC - 47 KB)

Per acreditar la condició de personal funcionari de carrera o laboral fix, en actiu, procedent de Departaments o Organismes Públics del Sector Públic Estatal, definit en l'article 21.Tres de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, s'haurà de presentar una certificació expedida pel corresponent Registre de Personal o pel responsable de RRHH del Departament o Organisme al qual pertanyi l'interessat en el cas del personal laboral fix no inscrit en un Registre de Personal.

A continuació es presenta un model, A MODE D'EXEMPLE, amb les dades mínimes que ha de contenir la certificació que es presenti. NO ES TINDRAN EN CONSIDERACIÓ, sense perjudici de comprovacions posteriors, aquells certificats complimentats sobre el model d'exemple o en paper no oficial de l'Organisme o Departament certificador.

Exemple proposat per acreditar la condició d'empleat públic o personal laboral (PDF 75 KB) | (DOC 77 KB)

Interpretació de la Comissió Paritària de l’acord sobre bonificacions en Oferta d’Ocupació Pública (OEP) i Oferta d’Ocupació de Personal Funcionari o Laboral fix amb destinació a Departaments o Organismes Públics del Sector Públic Estatal (OEPA) (PDF 236KB)

Processos de Selecció

Una vegada emplenat l'imprès de sollicitud, s'haurà d'entregar a qualsevol dels centres de treball de la FNMT-RCM (Madrid o Burgos), i no s'admetrà cap sol?licitud enviada per fax o per correu electrònic.

Els documents que cal aportar juntament amb la sollicitud es detallen a les bases de la convocatòria, si bé addicionalment es podrà sol?licitar nova documentació en qualsevol fase del procés selectiu, per la qual cosa és imprescindible llegir detingudament tota la informació que es publiqui. Qualsevol dubte sobre el procés de selecció es pot consultar a la següent secció de preguntes freqüents.

Bibliografia bàsica

Com a temari comú als processos de selecció lliure, s'inclou la documentació següent: