OEP Personal Funcionari o Laboral Fix

Processos de selecció per cobrir places amb personal funcionari o laboral fix procedent de departaments o organismes públics inclosos en l'àmbit de l'oferta d'ocupació pública, en la FNMT-RCM en règim de contracte laboral.

Vés enrere

A.T.S. de Empresa - 1 plaza

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda convoca, un proceso de selección para cubrir plazas con personal funcionario o laboral fijo, procedente de Departamentos u Organismos Públicos, incluidos en el ámbito de la oferta de empleo público, en la FNMT-RCM en régimen de contrato laboral, de A.T.S. de Empresa