Información xeral

Nesta páxina fanse públicas as diferentes convocatorias de proceso de selección libre que se ofertan dende a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda (FNMT-RCM).

En tódolos procesos abertos é necesario cumprimentar o impreso de solicitude ás probas selectivas, que ben poderá descargarse nesta páxina ou solicitar en calquera das Seus de la FNMT-RCM.

Impreso de solicitude de admisión a probas selectivas (PDF - 25 KB) | (DOC - 36 KB)

A continuación proponse un modelo de escrito de corrección ou alegación. Esta proposta poderase descargar nesta páxina ou solicitala en calquera das Seus de la FNMT-RCM.

Impreso proposto de escrito de corrección ou alegación (PDF - 29 KB) | (DOC - 47 KB)

Para acreditar a condición de persoal funcionario de carreira ou laboral fixo, en activo, procedente de departamentos ou organismos públicos do sector público estatal, definido no artigo 21.Tres da Lei 36/2014, do 26 de decembro, deberase presentar unha certificación expedida polo correspondente Rexistro de Persoal, ou polo responsable de RRHH do departamento ou organismo ao que pertenza o interesado no caso de persoal laboral fixo non inscrito nun rexistro de persoal.

A continuación preséntase un modelo, A TÍTULO DE EXEMPLO, cos datos mínimos que debe conter a certificación que se presente. NON SE TERÁN EN CONSIDERACIÓN, sen prexuízo de ulteriores comprobacións, aqueles certificados cubertos sobre o modelo de exemplo ou en papel non oficial do organismo ou departamento certificador.

Exemplo proposto acreditar condición empregado público ou persoal laboral (PDF 75 KB) | (DOC 77 KB)

Interpretación da Comisión Paritaria do acordo sobre bonificacións en oferta de emprego público (OEP) e oferta de emprego de persoal funcionario ou laboral fixo con destino en departamentos ou organismos públicos do sector público estatal (OEPA) (PDF 236KB)

Procesos de Selección

Unha vez cumprimentado o impreso de solicitude, deberá entregalo en calquera dos centros de traballo da FNMT-RCM (Madrid ou Burgos), non admitíndose ningunha solicitude enviada a través de fax ou correo electrónico.

Os documentos a facilitar xunto coa solicitude detállanse nas bases da convocatoria, se ben adicionalmente poderase solicitar nova documentación en calquera fase do proceso selectivo, polo que é imprescindible ler atentamente toda a información que se publique. Calquera outra dúbida sobre o proceso de selección pode consultalo na seguinte sección de preguntas frecuentes.

Bibliografía básica

Como temario común aos procesos de selección libre, inclúese a seguinte documentación: