Perfil de contratante

Apolítica de Compras da Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda forma parte da súa política de empresa e ten como obxectivo a optimización da relación entre custe, calidade e prestacións na contratación de toda clase de bens e servizos, axustando os principios xerais da súa actividade contractual e de relación cos seus provedores aos de publicidade, concorrencia, transparencia e non discriminación.

Esta sección ten por obxecto dar a coñecer os aspectos máis destacados das relacións da Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda cos seus provedores, as instrucións internas de contratación de bens e servizos, as condicións xerais de contratación, os sistemas de homologación e cualificación de provedores, así como facilitar información sobre licitacións en curso e adxudicacións xa aprobadas.