Homologación de provedores

A Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de Moneda identifícase pola súa actividade como fabricante de produtos de seguridade e prestamista de servizos públicos.

Para aqueles materiais que inciden directamente na calidade do produto ou servizo prestado, e que pola súa importancia técnica, económica ou estratéxica son especialmente relevantes, a FNMT-RCM establece procedementos de contratación, selección e avaliación de provedores e contratistas, que permitan asegurar os niveis de calidade esixidos polos nosos clientes e a sociedade en xeral, sendo necesario superar un proceso de homologación establecido para cada material. Estes procedementos inciden con carácter xeral nos seguintes aspectos:

Selección de provedores

A nosa intención é a de ter entre os nosos provedores aos mellores na súa actividade. Por iso, a selección de provedores é un dos aspectos clave no noso proceso de compra. Esta selección baséase en diversos criterios, tales como:

  • Valoración económica da oferta.
  • Cumprimento dos prazos de entrega comprometidos.
  • Compromiso e capacidade para cumprir os requisitos indicados nos pregos de condicións técnicas e administrativas.
  • Medios técnicos e humanos dispoñibles.
  • Calidade do produto ou servizo comprometido.
  • Experiencia e avaliación do cumprimento dos parámetros anteriores.

Transmisión de requisitos

Unha vez que un provedor foi seleccionado para subministrar un determinado material ou servizo, a FNMT-RCM envía e mantén actualizada a información necesaria na que se describe, clara e inequivocamente, non só as características dos produtos solicitados, senón tamén as características do servizo e os requisitos legais ou regulamentarios que deben cumprirse.

Así mesmo, cando o produto o require, inclúense os requisitos especiais para a homologación do produto, os procedementos, os procesos, os equipos, a cualificación do persoal, e as características que debe cumprir o sistema de xestión da calidade do provedor.

Proceso de homologación

O proceso de homologación de materias primas e auxiliares, previo á consideración dun provedor como capacitado para realizar entregas á FNMT-RCM, consiste na superación dunha serie de probas de actitude, de diferente intensidade segundo o produto de que se trate.

A primeira proba consiste na entrega sen cargo dunha mostra do produto comercializado, que permita comprobar a comprensión e capacidade técnica para o subministro de acordo ás especificacións facilitadas pola FNMT-RCM.

Posteriormente, co subministro dun pedido de carácter industrial, preténdese verificar a capacidade do provedor para a fabricación do produto de forma regular e estable.

En todas as probas, con independencia do cumprimento esixido das especificacións facilitadas pola FNMT-RCM, compróbase o rendemento das diferentes materias nos nosos procesos de fabricación.

Avaliación en continuo

A avaliación en continuo é aplicable a todos os provedores que obtiveran a homologación, e nela téñense en conta os seguintes parámetros:

Calidade do produto subministrado: Fundaméntase nos datos achegados polo provedor nos Certificados de Calidade e nos ensaios realizados pola FNMT-RCM sobre o produto, e o seu comportamento no noso proceso de fabricación.

Calidade do servizo: Valóranse aspectos relativos ao servizo prestado polo provedor (prazos de entrega, asistencia técnica e comercial prestada, embalaxe, identificación do material, etc.).

Naqueles casos nos que os resultados non son os agardados, a FNMT-RCM ponse en contacto co provedor para lle comunicar os aspectos nos que cómpre acadar un mellor resultado.