Calidade e Responsabilidade Social

A Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda elabora unha gran variedade de produtos de seguridade tales como: moeda de circulación e conmemorativa, medallas, billetes de banco, pasaportes, documentos de identidade, selos postais, billetes de lotería nacional, tarxetas de bingo, papel de seguridade para billetes e documentos de valor, gravados, publicacións gobernamentais, tarxetas e papel de media e alta seguridade, do mesmo xeito que presta servizos de certificación electrónica.

A súa Dirección está fortemente comprometida, no desenvolvemento da súa actividade, co impacto social, económico e ambiental, incluíndo unha estratexia de sustentabilidade baseada nos valores que a caracterizan e que constitúen o marco de referencia no que se basea a execución dos nosos produtos e servizos.

Por iso, a política de responsabilidade social corporativa que subscribe e asume a Dirección da entidade está estruturada como unha práctica transversal na que toda a organización está implicada:

  • Respectar os principios de responsabilidade social e en particular os establecidos na Norma ISO 26000 sobre rendición de contas, transparencia, comportamento ético, respecto aos intereses das partes interesadas, respecto ao principio de legalidade, á normativa internacional de comportamento e aos dereitos humanos.
  • Xestionar os recursos económicos de forma transparente e eficiente para obter a rendibilidade e ingresos axeitados que garanten unha viabilidade, a curto e longo prazo, como empresa pública ao servizo do cidadán. Cumprir coas leis e normas nacionais e de dereito internacional.
  • Respectar a igualdade de oportunidades entre os empregados, a súa liberdade de opinión, de trato, evitando calquera tipo de discriminación, a súa privacidade, promovendo un entorno de traballo seguro e saudable, poñendo especial atención na formación e o desenvolvemento profesional e a conciliación da vida laboral e familiar.
  • Ofrecer aos seus clientes un servizo de calidade no prazo acordado, asesorándolles honestamente, mantendo a debida confidencialidade e privacidade dos seus datos e dispoñer dun procedemento para a resolución de suxestións e reclamacións.
  • Establecer una política cos provedores, subcontratistas e outros colaboradores externos de confianza baseado na transparencia, obxectividade e imparcialidade e manter a debida confidencialidade e privacidade dos seus datos. Fomentar o seu desenvolvemento para o beneficio mutuo e favorecer o compromiso coa responsabilidade social corporativa.
  • Manter unha actuación de respecto co Medio Ambiente, xestionando axeitadamente a utilización dos recursos, materias primas, o manexo de residuos, verquidos e emisións nas actividades empresariais da entidade, asegurando a mellora continua na xestión ambiental.
  • Establecer e impulsar vías de comunicación cos diferentes grupos de interese, baseados na transparencia, honestidade, veracidade e colaboración.
  • Fomentar na sociedade actuacións de actividades culturais, de investigación, divulgación e formación relacionadas cos fins e actividades da FNMT-RCM.

Para a posta en práctica da presente política, a Dirección da FNMT-RCM asume o compromiso de implantar un sistema de xestión da responsabilidade social que abranga toda a organización e todas as actividades. Apoiará con todos os medios ao seu alcance as actuacións que se definan, e requirirá do persoal da entidade que, cada un na súa medida, apoie esta política.