Homologació de proveïdors

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda s'identifica per la seva activitat com a fabricant de productes de seguretat i com a prestadora de serveis públics.

Per a aquells materials que incideixin directament a la qualitat del producte o servei prestat, i que per la seva importància tècnica, econòmica o estratègica són especialment rellevants, la FNMT-RCM estableix procediments de contractació, selecció i avaluació de proveïdors i contractistes que permetin garantir els nivells de qualitat que exigeixen els nostres clients i la societat en general, essent necessari superar un procés d'homologació establert per a cada material. Aquests procediments incideixen amb caràcter general en els següents aspectes:

Selecció de proveïdors

La nostra intenció és la de comptar, entre els nostres proveïdors, amb els millors en la seva activitat. Per tant, la selecció de proveïdors és un dels aspectes clau en el nostre procés de compra. Aquesta selecció es basa en diversos criteris, com ara:

  • Valoració econòmica de l'oferta.
  • Compliment dels terminis d'entrega compromesos.
  • Compromís i qualitat per a complir els requisits indicats en els plecs de condicions tècniques i administratives.
  • Medis tècnics i humans disponibles.
  • Qualitat del producte o servei compromès.
  • Experiència i avaluació del compliment dels paràmetres anteriors.

Transmissió de requisits

Un cop s'ha seleccionat un proveïdor per subministrar un determinat material o servei, la FNMT-RCM envia i manté actualitzada la informació necessària en què es descriuen, clara i inequívocament, no només les característiques dels productes sol·licitats, sinó també les característiques del servei i els requisits legals o reglamentaris que s'han de complir.

Així mateix, quan el producte ho requereix, s'inclouen els requisits especials per a l'homologació del producte, els procediments, els processos, els equips, la qualificació del personal i les característiques que ha de complir el sistema de gestió de la qualitat del proveïdor.

Procés d'homologació

El procés d'homologació de matèries primeres i auxiliars, previ a la consideració d'un proveïdor com a capacitat per realitzar entregues a la FNMT-RCM, consisteix en la superació d'una sèrie de proves d'actitud, de diferent intensitat segons el producte de què es tracti.

La primera prova consisteix en l'entrega sense càrrec d'una mostra del producte comercialitzat que permeti controlar la comprensió i capacitat tècnica per al subministrament, d'acord amb les especificacions facilitades per la FNMT-RCM.

Posteriorment, amb el subministrament d'una comanda de caràcter industrial, es pretén verificar la capacitat del proveïdor per a la fabricació del producte de forma regular i estable.

En totes les proves, amb independència del compliment exigit de les especificacions facilitades per la FNMT-RCM, es comprova el rendiment de les diferents matèries en els nostres processos de fabricació.

Avaluació en continu

L'avaluació en continu és aplicable a tots els proveïdors que hagin obtingut l'homologació, i s'hi tenen en compte els següents paràmetres:

Qualitat del producte subministrat: es fonamenta en les dades que aporta el subministrador en els Certificats de qualitat i en els assajos que realitza la FNMT-RCM sobre el producte, i el seu comportament en el nostre procés de fabricació.

Qualitat del servei: es valoren aspectes relatius al servei prestat pel subministrador (terminis d'entrega, assistència tècnica i comercial prestada, embalatge, identificació del material, etc.).

En aquells casos en què els resultats no són els esperats, la FNMT-RCM es posa en contacte amb el subministrador per tal de comunicar-li els aspectes en què cal aconseguir un millor resultat.