Documents d'identificació

Documents d'identificació

La FNMT-RCM és responsable de la fabricació de documents fonamentals en la vida del ciutadà que en garanteixen la seva identitat i li reconeixen aptituds i drets. L'autenticitat d'aquests documents i la confidencialitat de les dades és fonamental en un estat de dret. Fabricar documents protegits contra la falsificació i manipulació, produïts en un entorn segur, amb la màxima garantia i qualitat, és una de les activitats característiques de la FNMT-RCM.

Protecció contra la falsificació

Per tal d'evitar la falsificació, la FNMT-RCM incorpora als documents d'identificació els sistemes en seguretat gràfica més avançats: papers especials amb marca d'aigua, fibril·les luminiscents i fil de seguretat, impressions en iris, calcografia, tintes OVI, gravats amb làser o dispositius òpticament variables, entre altres.

Protecció contra la manipulació

A fi d'evitar la manipulació fraudulenta de les dades consignades, en documents expedits legalment, el DNI, la Targeta d'Estrangeria, el Permís de Conduir i el Passaport, s'utilitzen plàstics de seguretat que no es poden desenganxar sense que el document quedi inutilitzat.

Protecció de dades

Quan els documents, aquest és el cas del DNI, del Permís de Conduir i de la Targeta d'Estrangeria, es personalitzen a la FNMT-RCM, les dades es manegen amb total garantia pel ciutadà i en compliment de tota la legislació que hi hagi en aquest sentit.

Elements de Seguretat

Els moderns sistemes d'identificació són la millor garantia per assegurar l'autenticitat de les dades personals, ja que disposen dels nivells més elevats de seguretat física i lògica, que dificulten enormement les falsificacions i els usos fraudulents.

Per aquest motiu, tenen les tècniques i els elements de seguretat més avançats:

  • Impressió codificada
  • Microimpressió
  • Impressió només visible a la llum ultraviolada
  • Tintes i elements òpticament variables
  • Guilloixats
  • Impressió amb efecte iris
  • Microprocessador
  • Elements de comunicació per radiofreqüència

Política de qualitat

Els processos de fabricació d'aquests documents, que estan totalment automatitzats, compten amb les tecnologies més innovadores i els controls de qualitat i de seguretat més estrictes. Tot plegat assegura l'absència de defectes en els productes lliurats al client i una garantia total per l'usuari final.

Documents característics

La FNMT-RCM és l'encarregada de la producció de la majoria dels documents d'identificació que el ciutadà necessita: