Avís legal

 1. La FNMT-RCM es reserva els drets de reproducció, distribució, transformació, comunicació pública, manteniment, correcció d'errors, cessió, venda, lloguer, préstec i qualsevol altre dret de propietat intellectual o industrial que li pugui correspondre sobre el contingut de la seva pàgina web. Queda prohibit l'exercici dels drets anteriors, per tercers, amb independència del mitjà o forma en què es produïssin, sense l'autorització prèvia i escrita de la FNMT-RCM.

  La web de la FNMT-RCM es regeix per les lleis espanyoles i està protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre la propietat intel·lectual i industrial. El contingut d'aquesta web: text, imatges, signes, gràfics, etc. té la consideració de programa d'ordinador i li és d'aplicació tota la normativa espanyola vigent

 2. La FNMT-RCM no es fa responsable dels problemes tècnics, fallades mecàniques o virus en els sistemes informàtics (programari i maquinari) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa Internet, sigui a través de la web de la FNMT-RCM o de webs de tercers.

  De la mateixa manera, no es farà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pogués cometre qualsevol usuari d'aquesta pàgina.

 3. La FNMT-RCM pot contenir enllaços amb pàgines web o portals operats per tercers. La FNMT-RCM es reserva el dret d'acceptar els suggeriments sobre nous enllaços que puguin efectuar els usuaris visitants. L'acceptació d'aquests suggeriments no generarà cap dret en les persones que els hagin fet.
 4. La FNMT-RCM compleix la normativa vigent a Espanya en matèria de protecció de dades de caràcter personal, conforme al Reglament General de Protecció de Dades [REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016-RGPD], la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa relacionada en vigor.
 5. La FNMT-RCM es reserva el dret de modificar el contingut i els elements que integren la seva pàgina web, sense necessitat de comunicar-ho prèviament, quan ho consideri pertinent, d'acord amb l'exercici dels seus serveis.
 6. Els usuaris de la web de la FNMT-RCM podran descarregar, visualitzar i imprimir informació continguda en aquesta pàgina únicament i exclusivament per a finalitats personals i no comercials.

  Es prohibeix la collocació o la transmissió de tota matèria il·lícita, amenaçadora, calumniosa, difamatòria, obscena, escandalosa, pornogràfica o blasfema, o qualsevol matèria que pogués constituir o induir a conductes que podrien tipificar-se com a delicte, ocasionar responsabilitat civil o vulnerar qualsevol llei.

 7. La denominació de Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda, el logotip de la M coronada, les marques de productes i serveis són marques registrades per la FNMT-RCM i són creacions d'aquesta; constitueixen, així mateix, drets de propietat intel·lectual de titularitat d'aquesta entitat.
 8. Per a totes les qüestions que es puguin derivar en relació amb els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en aquesta pàgina serà d'aplicació la legislació espanyola, i seran competents els tribunals de Madrid (capital). L'usuari renuncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.