Perfil de contractant

Perfil de contractant

La política de Compres de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Real Casa de la Moneda forma part de la seva política d'empresa i té com a objectiu l'optimització de la realització entre cost, qualitat i prestacions en la contractació de tota classe de béns i serveis, ajustant els principis generals de la seva activitat contractual i de relació amb els seus proveïdors als de publicitat, concurrència, transparència i no discriminació.

Aquest apartat té per objecte donar a conèixer els aspectes més destacats de les relacions de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda amb els seus proveïdors, les instruccions internes de contractació de béns i serveis, les condicions generals de contractació, els sistemes d'homologació i qualificació de proveïdors, així com facilitar informació sobre licitacions en curs i adjudicacions ja aprovades.