Què fer si no veig bé aquest lloc web

Aquest lloc web està desenvolupat i optimitzat per complir amb les recomanacions i normatives de web més recents, la qual cosa inclou un alt nivell d'estandardització, accessibilitat i usabilitat.

És possible que alguns navegadors més antics i de baixa taxa d'utilització no mostrin correctament les pàgines d'aquest lloc. Es recomana l'actualització del navegador.

Els navegadors de la família Internet Explorer tenen una manera o vista de compatibilitat, que influeix en com es presenten alguns llocs web. És possible que aquest lloc web no es visualitzi correctament si està habilitada la vista de compatibilitat per fnmt.es. Recomanem treure fnmt.es de la llista de llocs amb la vista de compatibilitat habilitada.

Solucions per als problemes amb la vista de compatibilitat d'Internet Explorer

Primer cal saber quina versió d'Internet Explorer teniu instal·lada. Si no ho sabeu, podeu comprovar-ho aquí.

Més informació del lloc oficial per a IE11

Internet Explorer 9 i Internet Explorer 10

 1. En Internet Explorer, premeu la tecla Alt per veure la barra de menús.
 2. Feu clic a Eines i seleccioneu Configuració de vista de compatibilitat.
 3. Seleccioneu fnmt.es en la llista "Llocs web que va agregar a vista de compatibilitat".
 4. Feu clic en Suprimeix.

Més informació del lloc oficial per a IE9

Més informació del lloc oficial per a IE10

Més informació del lloc oficial per a IE 10 per a Windows 7

Internet Explorer 8

 1. En Internet Explorer, obriu el menú Eines (dalt de tot) i seleccioneu Configuració de vista de compatibilitat.
 2. Seleccioneu fnmt.es en la llista "Llocs web que va agregar a vista de compatibilitat".
 3. Feu clic en Suprimeix.

Més informació del lloc oficial per a IE8

Més solucions

Si fnmt.es no apareix en la llista de "Llocs web que va agregar a vista de compatibilitat" o si seguiu veient un advertiment després de seguir les instruccions anteriors, confirmeu que heu instal·lat les actualitzacions més recents de Windows.

Si no voleu instal·lar actualitzacions i el problema no s'ha solucionat, feu el següent:

 1. En Internet Explorer, obriu el menú Eines (dalt de tot) i seleccioneu Configuració de vista de compatibilitat. És possible que hàgiu de prémer la tecla Alt per veure la barra de menús.
 2. Confirmeu que fnmt.es no figura a la llista "Llocs web que va agregar a vista de compatibilitat". Si és en la llista, feu clic a Suprimeix.
 3. En la part inferior de la finestra, comproveu que NO estiguin seleccionades les caselles "Incloure llistes de llocs web actualitzades de Microsoft" i "Mostrar tots els llocs web a vista de compatibilitat".
 4. Feu clic en Tancar.

 

Nota: Si el vostre ordinador amb Windows el gestiona un administrador, com en moltes empreses, és possible que no pugueu accedir a la configuració de vista de compatibilitat ni treure fnmt.es d'aquesta llista. En aquest cas, consulteu l'administrador o el servei tècnic de la vostra organització.