Tacògraf digital

Tacògraf digital

En col·laboració amb el Ministeri de Foment, la FNMT-RCM ha desenvolupat un sistema de control per a vehicles de transport per carretera.

Aquest sistema permet d'assegurar el control sobre el compliment de la normativa vigent sobre temps màxims de conducció i velocitat, amb la qual cosa augmenta la seguretat vial i millora la gestió.

Ejemplos de Tacógrafo digital

Seguretat avançada

Aquest sistema de control s'està implantant a tots els països que formen part de la Unió Europea i consisteix en un aparell electrònic instal·lat en els vehicles que registra la distància recorreguda, la velocitat emprada i els temps de conducció i de descans.

Aquest aparell transfereix les dades a una targeta amb xip que emmagatzema la informació que genera el conductor sobre la seva activitat professional. També les autoritats encarregades del control, l'empresa propietària dels vehicles i els tallers de control encarregats de verificar el funcionament dels equips disposen de la seva pròpia targeta.

A més, aquesta targeta té una sèrie de mesures de seguretat per evitar-ne la manipulació, com ara la impressió de tintes ultraviolades, microimpressió, tintes OVI i impressió en iris.

Detalle ampliado de Tacógrafo digital Detalle de Tacógrafo digital Detalle tacógrafo digital

Descàrrega d'arxius

Dossier de premsa (PDF - 1.16 MB)